A termőföld ügyvéd szemmel 

A termőföld

A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó föld – azaz a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve – tulajdonjogának megszerzése esetén az alábbiak szerint kell eljárni.

A föld tulajdonjogát a Földforgalmi törvényben meghatározott módon, és mértékben, az ott meghatározott személyi kör (belföldi természetes – földműves/földművesnek nem minősülő – személy és tagállami állampolgár, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) szerezheti meg.

Termőföld adásvétel folyamata

  • Termőföld tulajdonjogának adásvétel útján történő átruházásakor első lépésben az eladó és a vevő (szerződős felek) megegyeznek az termőföld adásvételi szerződés részleteiben (vételár, fizetési feltételek, fizetési hatádidő, fizetés módja, részletfizetés, birtokbaadás, szerződéskötéssel felmerülő költségek viselése, …), ezt követően kerül sor az adásvételi szerződés ügyvéd általi megszerkesztésére, amelyben a szerződő felek megteszik  a Földforgalmi tv. által megkövetelt kötelező nyilatkozatokat, majd következik a szerződés szerződő felek általi aláírása, és az ügyvéd általi ellenjegyzése.

 

  • Termőföld eladása esetén a jogszabály egy bizonyos személyi körnek elővásárlási jogot biztosít. Az elővásárlásra jogosultak körét, illetve azok sorrendjét a Földforgalmi törvény határozza meg. Elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók közötti adásvétel esetén, a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adásvétel, valamint a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával megvalósuló adásvétel esetén.

 

  • Amennyiben az előző esetek egyike sem áll fenn, úgy az adásvételi szerződést közölni kell az elővásárlási jog jogosultjaival. Ennek módja, hogy a szerződéskötést követően azt 8 napon belül meg kell küldeni a terület fekvése szerint illetékes jegyzőhöz, aki a szerződést a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggeszti. Ez idő alatt az elővásárlási jog jogosultja eldöntheti, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával, vagy sem. A 60 napos határidő lejártától számított 8 napon belül a jegyző a beérkezett ajánlatokat (ha vannak) és a szerződést megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek  termőföld adásvétel  jóváhagyása céljából.

 

  • A jóváhagyást a mezőgazdasági igazgatási szerv adja meg, amelyhez beszerzi az illetékes helyi földbizottság állásfoglalását is. A helyi földbizottság az adásvételi szerződést a törvényben meghatározott szempontok szerint vizsgálja (a szerződés alkalmas-e a szerzési korlátok megkerülésére, létrejöhet-e olyan helyzet, amelynek eredményeként az új tulajdonos később visszaélésszerűen gyakorolhatja az elővásárlási jogát, illetve a vételár a föld forgalmi értékével arányban áll-e stb.).

Ha a földbizottság állásfoglalása kedvező, a mezőgazdasági igazgatási szerv megadja a jóváhagyást, és záradékot vezet rá a szerződésre, amely alapján az illetékes földhivatal előtti eljárásban bejegyzik a vevő tulajdonjogát.

Különleges esetek

Termőföld ajándékozás

A föld tulajdonjogának ajándékozás útján történő megszerzésére az előbbiekhez képest korlátozottan van lehetőség, a Földforgalmi törvény szerint ugyanis föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni. Ajándékozás esetén azonban nem áll fenn elővásárlási jog, így hatósági jóváhagyásra sincs szükség.

Termőföld csere

A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget és a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vagy a cserepartnerek egyike helyben lakónak minősül vagy egyikének lakóhelye, a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

KAPCSOLAT

Mechler Ügyvédi Iroda

1054 Budapest, Hold utca 21. III. emelet
2500 Esztergom, Simor János utca 1. II/1.

Tel.: +36 20 776 9754
E-mail: iroda[kukac]drmechler.hu

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján.

Dizájn/Arculat: ugyvedhonlap.hu,
Honlapkészítés: WebesPro

„Ezt a honlapot a Mechler Ügyvédi Iroda a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.”